Prečo práve „Plač veľrýb“

Úvod  /  Požičaná planéta  /  Podpora

Niekto múdry povedal: „Našu planétu sme nezdedili od našich predkov, požičali sme si ju od našich detí.“
No a my tie naše deti nehorázne okrádame. O základ života. O planétu Zem.
Ľudská chamtivosť nepozná hranice a technický pokrok, ktorý ľudstvo dosiahlo sa stal strašnou zbraňou, pomocou ktorej sú prírodné zdroje devastované tak, že nie sú schopné obnovy. Či sú to svetové oceány, dažďové pralesy, poľnohospodárska pôda, alebo surovinové zdroje, denne sú decimované v mene bezbrehej spotreby vecí, ktoré sú nám vlastne nanič.
Nezmyselne meníme kritériá kvality ľudského života a ešte nezmyselnejšie sa zbavujeme kontaktu s prírodou. Denne vytvárame obrovský ekologický dlh a našej planéte hrozí ekologický kolaps. Finančné krízy zďaleka nie sú to najhoršie, čomu dnes čelíme.
Už niekoľko rokov hovoríme o trvalo udržateľnom rozvoji.
Zjednotená Európa prijala TUR ako svoju horizontálnu prioritu. Tým uznala, že nič nie je dôležitejšie, ako zabezpečiť „taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia“.
To bol naozaj štátnický čin. Lenže reálnu politiku len výnimočne robia štátnici. Moc si uzurpujú politici a tí na rozdiel od štátnikov, majú úžasnú schopnosť premeniť aj tie najušľachtilejšie myšlienky na nerozlúštiteľnú hŕbu slov.
Pri uplatňovaní myšlienok TUR platí to obligatórne, „nesnažme sa hneď zmeniť svet, každý musí najskôr zmeniť seba“. Preto je tak dôležitý dôraz na výchovu. TUR nemôže byť iba témou intelektuálnej elity a ekologických aktivistov. Musí sa stať súčasťou každodennej reálnej politiky, výkonu štátnej a regionálnej moci, činnosti ekonomických subjektov a hlavne výchovno-vzdelávacieho systému.
Ak chceme naplniť myšlienky TUR, musíme vychovať novú generáciu ľudí. Ľudí, ktorí nebudú vedieť iba čítať a počítať, ale ich mentálne vybavenia ich bude nútiť, správať sa tak, aby eliminovali ekologické záťaže.

Keby národné vlády pristúpili k reálnym zmenám výchovno-vzdelávacieho systému pred dvadsiatimi rokmi, keď podpísali deklaráciu OSN v Rio de Janeiro, mohli sme dnes dúfať, že nám takáto generácia už rastie. Bohužiaľ nerastie.
Jedným z miest, kde možno úplne hmatateľne pozorovať negatívne zmeny životného prostredia sú svetové moria. Človek, ktorý sa tisícročia vyvíjal na súši, dosiahol nepredstaviteľný technický pokrok. Mentálny vývoj ľudí však ďaleko zaostáva za vývojom technickým. Preto ľudia bez zábran zneužívajú dosiahnutý pokrok na drancovanie oceánov. Typickým príkladom sú veľryby, ale tiež stavy rýb, žralokov a iných živočíchov. Obrovské plávajúce továrne, riadené modernými navigačnými a vyhľadávacími systémami nepretržite brázdia svetové moria, ťahajú za sebou kilometre sietí a žiadny živý tvor nemá šancu uniknúť.
Koralové útesy, najbohatšie a najkomplexnejšie ekosystémy na planéte veľmi citlivo reagujú na globálne zmeny odohrávajúce sa na jej povrchu. Je to hrozný pohľad, ako sa drasticky za pár rokov menia životom prekypujúce útesy na bezduchú hŕbu vápenca.
More prináša množstvo príkladov a príbehy morí sú často i príbehmi ľudí, ktorí žijú na ich brehoch. Návštevníkov často udivuje jednoduchý život domorodcov a často si musia klásť otázku, či v „civilizovanom svete“ vedú kvalitnejší život. Kvalita života a TUR sú spojené nádoby.
Svetové moria, koralové útesy a ľudia žijúci v ich okolí poskytujú aktuálne, smutné ale i veľmi poučné príbehy o našom vzťahu k životnému prostrediu, o kvalite a hodnotách života rôznych kultúr.
„Požičaná planéta“ je súbor dokumentárnych filmov, ktoré sú venované, prostredníctvom sveta pod vodnou hladinou a života domorodých ľudí, myšlienkam ochrany životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a hľadaniu skutočnej kvality ľudského života. Hľadaniu možností, ako sa rôzne kultúry ľudí môžu vzájomne obohatiť, aby spoločne, ak nie zastavili, aspoň významne spomalili devastovanie planéty Zem.
Aby sme ju našim deťom, od ktorých sme si ju požičali, odovzdali v takom stave, že ešte aj im zostane šanca, aby ju oni odovzdali naším vnukom.
Pretože dnes nič nie je dôležitejšie.
 

BaburkaModra ZonaPotapanie.bizDive 2000
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené
created by era web solutions