Požičaná planéta na Národnej konferencii o environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete v SR

Úvod  /  Články  /  Požičaná planéta na Národnej konferencii o environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete v SR

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi bola na konferencii OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala 3.-14.júna 1992 v Rio de Janeiro, prijatá deklarácia o trvalo udržateľnom rozvoji (TUR).

Zdalo sa, že ľudstvo konečne pochopilo, že úžasný technický pokrok, ktorý súčasná civilizácia dosiahla, nebezpečne predbehol mentálny vývoj ľudí a ľudia sa stali reálnou hrozbou pre zachovanie života na planéte Zem.

Môže nás napĺňať hrdosťou, že to bola zjednotená Európa, ktorá sa stala svetovým lídrom pri presadzovaní cieľov TUR a v priebehu nasledujúcich rokov prijala politiku TUR ako svoju horizontálnu prioritu. Slovenská republika sa svojim vstupom do únie k tejto priorite prihlásila. Ak však máme byť objektívni, tak aj po uplynutí štvrťstoročia musíme konštatovať, že sme stále iba na začiatku cesty. Napriek tomu, že Európsky parlament aj Európska komisia a tiež Národná rada a Vláda Slovenskej republiky prijali množstvo legislatívnych, administratívnych a riadiacich aktov, často aj na úkor konkurencie schopnosti vlastných ekonomických subjektov, skutočné uplatňovanie politiky TUR sme nedosiahli. Absolútne zásadná, systémová chyba nastala v tom, že sme začali stavať dom bez toho, aby sme mu postavili poriadne základy. Realizácia politiky TUR totiž nemôže byť zameraná iba na procesy. Jej rozhodujúcim článkom sú ľudia. Je nesporným faktom, že plnohodnotné uplatnenie politiky TUR je možné iba vtedy, ak pre ňu získame všeobecnú podporu. Práve to je najťažší a najdôležitejší krok. Vyžaduje si totiž zásadne zmeniť ľudské návyky a mentalitu. Vyžaduje si to aspoň sa pokúsiť otupiť chamtivosť, ktorá je stále najtypickejšou ľudskou vlastnosťou.

Začiatkom cesty pre uplatnenie princípov TUR sa preto nevyhnutne musí stať environmentálna výchova a vzdelávanie. Podľa Kaur & Mathur (2015) predstavuje Environmentálna výchova organizované úsilie učiť, ako funguje prírodné prostredie, a najmä, ako ľudia môžu manažovať svoje správanie a ekosystémy, aby mohli žiť udržateľne.

Keby sme začali realizovať deklaráciu OSN z Ria de Janeiro tak, že by sme ju najskôr efektívne zapracovali do systému vzdelávania, mohli sme mať dnes už novú generáciu ľudí. Či už bežných občanov, alebo tých ktorí riadia aj tie najdôležitejšie procesy, teda politikov, či manažérov.

Premárnili sme štvrťstoročie a naša Zem sa za ten čas závratne zmenila. Prebiehajúce zmeny sa stali súčasťou nášho každodenného života a my ich už ani nevnímame. Ospravedlňujeme drancovanie prírodných zdrojov a tvorbu dnes už nevyčísliteľného ekologického dlhu pomýlenými kritériami kvality života, alebo sa vzájomne klameme a presviedčame samých seba, že to nie je až také zlé. Lenže ono je to ešte horšie!

Voda je prostredie, kde možno veľmi názorne dokumentovať jednotlivé aspekty trvalej udržateľnosti. Práve preto sa pre projekt „Požičaná planéta“ (http://www.dive2000.eu/,2017) stala voda prostredím, dokumentovaním ktorého sa autori pokúšajú apelovať na zmenu ľudského správania. V duchu starej indiánskej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí“, sa snažia primäť divákov a čitateľov k zamysleniu sa nad cestou, ktorou dnes ľudstvo kráča a nad zodpovednosťou každého jedného človeka. Pretože nedá sa hneď zmeniť svet. Každý musí začať sám od seba.

Viac na www.pozicanaplaneta.sk

 

08.02.2018
BaburkaModra ZonaPotapanie.bizDive 2000
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené
created by era web solutions